Commit fa55ab2c authored by Johan Vervloet's avatar Johan Vervloet

Nutteloze commit. Om te kijken of een nieuwe build wel lukt.

parent 6c40e432
Pipeline #1426 failed with stages
in 52 seconds
......@@ -46,3 +46,4 @@ Als je geen Chiro-account hebt, contacteer dan
je graag een account hebt voor de issue tracker van het GAP. Als je
roots hebt in de Chiro, vermeld dan ook de groep waarin je actief
bent geweest.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment