Commit eae1072f authored by Bart Boone's avatar Bart Boone 🤞🏼

refs #95 - aanvulling documentatie (en taalnazicht)

parent ec75f1f9
...@@ -29,8 +29,8 @@ namespace Chiro.Gap.ServiceContracts.DataContracts ...@@ -29,8 +29,8 @@ namespace Chiro.Gap.ServiceContracts.DataContracts
public class PersoonLidGebruikersInfo: PersoonLidInfo public class PersoonLidGebruikersInfo: PersoonLidInfo
{ {
/// <summary> /// <summary>
/// Info over eventueel gebruikersrecht van deze gelieerde persoon op zijn eigen groep. /// Info over eventueel gebruikersrecht van deze gelieerde persoon op zijn of haar eigen groep.
/// (null als er geen gebruikersrecht is) /// (null als er geen gebruikersrecht is).
/// </summary> /// </summary>
[DataMember] [DataMember]
public GebruikersInfo GebruikersInfo { get; set; } public GebruikersInfo GebruikersInfo { get; set; }
......
...@@ -391,7 +391,9 @@ public ActionResult Nieuw(NieuwePersoonModel model, int groepID) ...@@ -391,7 +391,9 @@ public ActionResult Nieuw(NieuwePersoonModel model, int groepID)
} }
/// <summary> /// <summary>
/// Maakt een broertje of zusje /// Voegt een broertje of zusje, dus een nieuwe persoon met dezelfde familienaam
/// en dezelfde gezinsgebonden communicatievormen (er wordt geen link gelegd tussen
/// de twee personen).
/// </summary> /// </summary>
/// <param name="gelieerdepersoonID">ID van de gelieerde persoon van wie de /// <param name="gelieerdepersoonID">ID van de gelieerde persoon van wie de
/// contactgegevens en de familienaam gekopieerd worden</param> /// contactgegevens en de familienaam gekopieerd worden</param>
......
...@@ -36,7 +36,7 @@ public class AutorisatieManager : IAutorisatieManager ...@@ -36,7 +36,7 @@ public class AutorisatieManager : IAutorisatieManager
private readonly IAuthenticatieManager _authenticatieMgr; private readonly IAuthenticatieManager _authenticatieMgr;
/// <summary> /// <summary>
/// Creeert een nieuwe autorisatiemanager /// Creert een nieuwe autorisatiemanager
/// </summary> /// </summary>
/// <param name="authenticatieMgr">Deze zal de gebruikersnaam van de user opleveren</param> /// <param name="authenticatieMgr">Deze zal de gebruikersnaam van de user opleveren</param>
public AutorisatieManager(IAuthenticatieManager authenticatieMgr) public AutorisatieManager(IAuthenticatieManager authenticatieMgr)
...@@ -67,7 +67,7 @@ public bool IsSuperGav() ...@@ -67,7 +67,7 @@ public bool IsSuperGav()
/// </summary> /// </summary>
/// <param name="p">Persoon waarvoor gebruikersrecht nagekeken moet worden</param> /// <param name="p">Persoon waarvoor gebruikersrecht nagekeken moet worden</param>
/// <returns> /// <returns>
/// <c>true</c> als de momenteel aangelogde gebruiker beheerder is van de gegeven persoon /// <c>True</c> als de momenteel aangelogde gebruiker beheerder is van de gegeven persoon
/// <paramref name="p"/>. /// <paramref name="p"/>.
/// </returns> /// </returns>
public bool IsGav(Groep groep) public bool IsGav(Groep groep)
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment