Commit e7fcfd27 authored by Joost Fock's avatar Joost Fock

Merge branch 'dev' of gitlab.chiro.be:gap/gap into dev

parents d8c00809 91b49650
...@@ -426,7 +426,7 @@ public void MappingsDefinieren(IProfileExpression cfg) ...@@ -426,7 +426,7 @@ public void MappingsDefinieren(IProfileExpression cfg)
cfg.CreateMap<GelieerdePersoon, BewonersInfo>() cfg.CreateMap<GelieerdePersoon, BewonersInfo>()
.ForMember(dst => dst.GelieerdePersoonID, opt => opt.MapFrom(src => src.ID)) .ForMember(dst => dst.GelieerdePersoonID, opt => opt.MapFrom(src => src.ID))
.ForMember(dst => dst.AdresType, opt => opt.MapFrom(src => AdresTypeEnum.Overig)); .ForMember(dst => dst.AdresType, opt => opt.MapFrom(src => src.PersoonsAdres.AdresType));
cfg.CreateMap<PersoonsAdres, BewonersInfo>() cfg.CreateMap<PersoonsAdres, BewonersInfo>()
.ForMember( .ForMember(
......
# cas problemen
Het testen van een applicatie op de nieuwe cas server loopt niet helemaal zoals zou moeten. Deze applicatie maakt gebruik van de cas-functie voor [proxyvalidatie](https://apereo.github.io/cas/5.0.x/installation/Configuring-Proxy-Authentication.html). Deze blijkt echter niet te werken. Bij de initiele aanvraag op /proxyvalidate komt het volgende antwoord terug:
```
<?xml version="1.0"?>
-<cas:serviceResponse xmlns:cas="http://www.yale.edu/tp/cas">
<cas:authenticationFailure code="INVALID_PROXY_CALLBACK">The credentials specified for proxy authentication do not meet security requirements. </cas:authenticationFailure>
</cas:serviceResponse>
```
Volgens [de proxy callback documentatie](https://apereo.github.io/cas/4.2.x/protocol/CAS-Protocol-Specification.html#254-proxy-callback) zou de callback url minstens https met een geldig certificaat en certificaatchain moeten zijn, dit is bij ons het geval. In [de beschrijving voor proxy urls](https://apereo.github.io/cas/5.0.x/installation/Configuring-Proxy-Authentication.html#handling-ssl-enabled-proxy-urls) staat er echter dat de url ook te vinden moet zijn in het service registry. Hiervoor heb ik de url in kwestie toegevoegd in de [de cas server configuratie](https://chirologin.staging.eos.dropsolid-sites.com/nl/admin/config/people/cas_server/services), helaas zonder resultaat.
Zouden jullie kunnen nakijken wat de minimum security requirements zijn voor proxy authentication, en zo nodig de volgende sites toevoegen aan het service registry: https://develop.chiro.be:2000/gap, https://develop.chiro.be:2000/staging, https://gap.chiro.be?
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
<?xml version="1.0"?>
-<cas:serviceResponse xmlns:cas="http://www.yale.edu/tp/cas">
<cas:authenticationFailure code="INVALID_PROXY_CALLBACK">The credentials specified for proxy authentication do not meet security requirements. </cas:authenticationFailure>
</cas:serviceResponse>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment