Commit b8a722a8 authored by Johan Vervloet's avatar Johan Vervloet

SQL syntax for dummies.

parent 146732cb
; Deze developers krijgen expliciete toegang tot de staging,
; om aan hun client voor de GAP-API te werken:
-- Deze developers krijgen expliciete toegang tot de staging,
-- om aan hun client voor de GAP-API te werken:
; Ik zet dit expliciet in de source code, zodat het voor iedereen
; duidelijk is wie er los van de gebruikersrechten op live
; toegang krijgt tot de staging-omgeving.
-- Ik zet dit expliciet in de source code, zodat het voor iedereen
-- duidelijk is wie er los van de gebruikersrechten op live
-- toegang krijgt tot de staging-omgeving.
EXEC auth.spGebruikersRechtToekennen 'MG /0113', '260005';
GO
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment