Commit a4f5e2bb authored by Bart Boone's avatar Bart Boone 🤞🏼

Delete .gitlab-ci.yml

parent 71a58332
Pipeline #1518 failed with stages
in 1 minute and 42 seconds
image: gitlab.chiro.be:5443/overig/containers:gap
stages:
- build
- test
- deploy
# We bewaren de files die niet getrackt worden door git in de cache,
# zodat ze beschikbaar zijn in alle jobs.
cache:
key: ${CI_BUILD_REF_NAME}
untracked: true
variables:
GIT_SUBMODULE_STRATEGY: recursive
build loginservice:
stage: build
only:
- dev
- staging
- master
script:
- cd /builds/gap/gap/tools/Chiro.LoginService
- nuget restore
- xbuild LoginService.sln
build gap:
stage: build
only:
- dev
- staging
- master
script:
- cd /builds/gap/gap/Solution
- nuget restore
- xbuild Cg2Solution.sln
build civisync:
stage: build
only:
- dev
- staging
- master
script:
# Ik kreeg build errors voor civisync, omdat bij het builden van
# Chiro.CiviCrm.Api Newtonsoft.Json niet gevonden werd.
# Dit heeft waarschijnlijk te maken met issue #5668
- cd /builds/gap/gap/tools/Chiro.CiviCrm.Wcf
- nuget restore
- xbuild Chiro.CiviCrm.Wcf.sln
# Een gelijkaardig verhaal voor FixAnomalies. Ik vermoed dat
# als de build jobs parallel lopen, de 'nuget restore' taken
# elkaars wijzigingen ongedaan maken (want de niet-getrackte files
# worden gedeeld tussen de jobs door). (Zie #5668)
- cd /builds/gap/gap/tools/Chiro.Gap.FixAnomalies
- nuget restore
- xbuild Chiro.Gap.FixAnomalies.sln
- cd /builds/gap/gap/tools/Chiro.CiviSync
- nuget restore
- xbuild Chiro.CiviSync.sln
unit tests gap:
stage: test
dependencies:
- build gap
only:
- dev
- staging
- master
script:
- cd /builds/gap/gap
# in principe zou nunit-console Solution/Cg2Solution.sln moeten gaan,
# maar dat werkt op dit moment nog niet, omdat in de solution files
# paden met backslashes geseparated zijn, en daar kan nunit-console
# onder Linux (docker) niet aan uit.
# (Ik zet ook alles op 1 lijn, want met newlines kreeg ik het niet goed.)
- nunit-console Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.Algemeen.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.Algemeen.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.Maintenance.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.Maintenance.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.Services.Dev.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.Services.Dev.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.Services.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.Services.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.Sync.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.Sync.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.UpdateSvc.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.UpdateSvc.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.WebApp.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.WebApp.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.Workers.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.Workers.Test.dll
unit tests civisync:
stage: test
dependencies:
- build civisync
only:
- dev
- staging
- master
script:
- cd /builds/gap/gap
- nunit-console tools/Chiro.CiviSync/Chiro.CiviSync.Logic.Test/bin/Debug/Chiro.CiviSync.Logic.Test.dll tools/Chiro.CiviSync/Chiro.CiviSync.Mapping.Test/bin/Debug/Chiro.CiviSync.Mapping.Test.dll tools/Chiro.CiviSync/Chiro.CiviSync.Services.Test/bin/Debug/Chiro.CiviSync.Services.Test.dll tools/Chiro.CiviSync/Chiro.CiviSync.Workers.Test/bin/Debug/Chiro.CiviSync.Workers.Test.dll
unit tests loginservice:
stage: test
dependencies:
- build loginservice
only:
- dev
- staging
- master
script:
- cd /builds/gap/gap
- nunit-console tools/Chiro.LoginService/Chiro.Ad.Workers.Test/bin/Debug/Chiro.Ad.Workers.Test.dll
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment