Commit a177077c authored by Bart Boone's avatar Bart Boone 🤞🏼

closes #5705 - links naar e-loket definitief (?) aangepast

parent 5d628032
...@@ -31,7 +31,7 @@ ...@@ -31,7 +31,7 @@
</p> </p>
<p> <p>
Wil je meer weten over die privacywetgeving en wat jullie daarvoor moeten doen? We Wil je meer weten over die privacywetgeving en wat jullie daarvoor moeten doen? We
verzamelden al die info <a href="https://chiro.be/gdpr">op de Chirosite</a>. verzamelden al die info <a href="https://chiro.be/gdpr" target="_blank">op de Chirosite</a>.
</p> </p>
<% <%
...@@ -101,15 +101,11 @@ ...@@ -101,15 +101,11 @@
over dat trefwoord door op het icoontje te klikken. over dat trefwoord door op het icoontje te klikken.
</p> </p>
<p> <p>
Vragen of feedback? <a href="http://www.chiro.be/eloket/feedback-gap">Laat maar Vragen of feedback? <a href="https://chiro.be/contactfomulier?nid=90339&url=/administratie/jouw-chirogroep/aansluitingen" target="_blank">Laat maar
komen!</a> komen!</a>
</p> </p>
<p>
Je kunt discussiëren over hoe handig het systeem wel of niet is, en je kunt
elkaar helpen om het te leren gebruiken: op het <a href="https://websites.chiro.be/projects/gap/boards/1">GAP-forum</a>.
</p>
<p> <p>
Of zit je heel erg in de knoop en heb je dringend hulp nodig? Dan kun je altijd Of zit je heel erg in de knoop en heb je dringend hulp nodig? Dan kun je altijd
nog bellen naar het nationaal secretariaat: 03-231&nbsp;07&nbsp;95. nog bellen naar het nationaal secretariaat (03-231&nbsp;07&nbsp;95) of contact opnemen <a href="https://facebook.com/chirogap" target="_blank">via Facebook</a>.
</p> </p>
</asp:Content> </asp:Content>
...@@ -133,11 +133,11 @@ ...@@ -133,11 +133,11 @@
<div id="footer"> <div id="footer">
<hr /> <hr />
<p> <p>
&copy; <a href="https://gitlab.chiro.be/gap/gap/blob/master/NOTICE">De GAP-ontwikkelaars</a> 2007-<%= DateTime.Now.Year.ToString(CultureInfo.InvariantCulture) &copy; <a href="https://gitlab.chiro.be/gap/gap/blob/master/NOTICE" target="_blank" title="Copyrightvermelding GAP">De GAP-ontwikkelaars</a> 2007-<%= DateTime.Now.Year.ToString(CultureInfo.InvariantCulture)
%> %>
|| Vragen, opmerkingen of suggesties? <a href="mailto:helpdesk@chiro.be">Geef ze door!</a> || Vragen, opmerkingen of suggesties? <a href="https://chiro.be/contactfomulier?nid=90339&url=/administratie/jouw-chirogroep/aansluitingen" target="_blank" title="E-loket GAP-hulp">Geef ze door!</a>
|| Meewerken? Kijk eens rond in de <a href="https://gitlab.chiro.be/gap/gap/issues">issue tracker</a>. || Meewerken? Kijk eens rond in de <a href="https://gitlab.chiro.be/gap/gap/issues" target="_blank" title="Werklijst voor de GAP-developers">issue tracker</a>.
|| <a href="https://facebook.com/chirogap">Volg ons op Facebook.</a> || <a href="https://facebook.com/chirogap" target="_blank" title="Facebookpagina GAP-developers">Volg ons op Facebook.</a>
</p> </p>
</div> </div>
</div> </div>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment