Commit a177077c authored by Bart Boone's avatar Bart Boone 🤞🏼

closes #5705 - links naar e-loket definitief (?) aangepast

parent 5d628032
......@@ -31,7 +31,7 @@
</p>
<p>
Wil je meer weten over die privacywetgeving en wat jullie daarvoor moeten doen? We
verzamelden al die info <a href="https://chiro.be/gdpr">op de Chirosite</a>.
verzamelden al die info <a href="https://chiro.be/gdpr" target="_blank">op de Chirosite</a>.
</p>
<%
......@@ -101,15 +101,11 @@
over dat trefwoord door op het icoontje te klikken.
</p>
<p>
Vragen of feedback? <a href="http://www.chiro.be/eloket/feedback-gap">Laat maar
Vragen of feedback? <a href="https://chiro.be/contactfomulier?nid=90339&url=/administratie/jouw-chirogroep/aansluitingen" target="_blank">Laat maar
komen!</a>
</p>
<p>
Je kunt discussiëren over hoe handig het systeem wel of niet is, en je kunt
elkaar helpen om het te leren gebruiken: op het <a href="https://websites.chiro.be/projects/gap/boards/1">GAP-forum</a>.
</p>
<p>
Of zit je heel erg in de knoop en heb je dringend hulp nodig? Dan kun je altijd
nog bellen naar het nationaal secretariaat: 03-231&nbsp;07&nbsp;95.
nog bellen naar het nationaal secretariaat (03-231&nbsp;07&nbsp;95) of contact opnemen <a href="https://facebook.com/chirogap" target="_blank">via Facebook</a>.
</p>
</asp:Content>
......@@ -133,11 +133,11 @@
<div id="footer">
<hr />
<p>
&copy; <a href="https://gitlab.chiro.be/gap/gap/blob/master/NOTICE">De GAP-ontwikkelaars</a> 2007-<%= DateTime.Now.Year.ToString(CultureInfo.InvariantCulture)
&copy; <a href="https://gitlab.chiro.be/gap/gap/blob/master/NOTICE" target="_blank" title="Copyrightvermelding GAP">De GAP-ontwikkelaars</a> 2007-<%= DateTime.Now.Year.ToString(CultureInfo.InvariantCulture)
%>
|| Vragen, opmerkingen of suggesties? <a href="mailto:helpdesk@chiro.be">Geef ze door!</a>
|| Meewerken? Kijk eens rond in de <a href="https://gitlab.chiro.be/gap/gap/issues">issue tracker</a>.
|| <a href="https://facebook.com/chirogap">Volg ons op Facebook.</a>
|| Vragen, opmerkingen of suggesties? <a href="https://chiro.be/contactfomulier?nid=90339&url=/administratie/jouw-chirogroep/aansluitingen" target="_blank" title="E-loket GAP-hulp">Geef ze door!</a>
|| Meewerken? Kijk eens rond in de <a href="https://gitlab.chiro.be/gap/gap/issues" target="_blank" title="Werklijst voor de GAP-developers">issue tracker</a>.
|| <a href="https://facebook.com/chirogap" target="_blank" title="Facebookpagina GAP-developers">Volg ons op Facebook.</a>
</p>
</div>
</div>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment