Commit 8f543d21 authored by Johan Vervloet's avatar Johan Vervloet

Refs #844 - Stored procedure voor gebruikersrecht toekennen.

Moet ook werken als oud gebruikersrecht vervallen was.
parent 5552ca37
......@@ -89,6 +89,12 @@ BEGIN
set @datum = @jaar + '-11-01';
-- Verwijder eventueel oud gebruikersrecht.
DELETE gr FROM auth.GebruikersRechtV2 gr
JOIN pers.Persoon p ON gr.PersoonID = p.PersoonID
JOIN grp.Groep g ON gr.GroepID = g.GroepID
WHERE p.AdNummer=@adNr AND g.Code=@stamNr;
INSERT INTO auth.GebruikersRechtV2(PersoonID, GroepID, VervalDatum, GroepsPermissies, IedereenPermissies, PersoonsPermissies)
SELECT
p.PersoonID, g.GroepID, @datum, 3, 3, 1 -- Je moet jezelf kunnen zien om toegang te hebben, zie #5618
......@@ -98,8 +104,6 @@ BEGIN
WHERE
p.AdNummer=@adNr
AND g.Code=@stamnr
AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM auth.GebruikersRechtV2 gr
WHERE gr.PersoonID = p.PersoonID AND gr.GroepID = g.GroepID)
IF @@ROWCOUNT <= 0
BEGIN
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment