Commit 8bb65f6a authored by Johan Vervloet's avatar Johan Vervloet

Use official microsoft image for sql server.

parent e6b8173e
......@@ -46,13 +46,17 @@ Voor SQL server gebruik ik docker. Setup van de databaseserver, gaat zo:
```
sudo docker-compose build
sudo docker-compose run mssql /opt/gap/mssqlsetup.sh
# je SQL server-instantie mag gratis draaien gedurende een periode van 90
# dagen. Daarna is de evaluation period expired. Maar je kunt die terug starten
# door die /opt/gap/mssqlsetup terug een keertje te laten lopen. Je moet dan
# wel je database opnieuw importeren.
sudo docker-compose up
```
Je kunt SQL server voor Linux maar 163 dagen evalueren. Ik ben er nog altijd niet uit
wat je moet doen om die evaluatieperiode resetten. In praktijk ben ik nu veranderd
van docker image. Hacky, maar het werkt.
Ik vermoed dat de informatie over die evaluation period wel ergens in een image wordt
bewaard, maar ik ben er nog niet uit in dewelke.
En zo maak je de database:
```
/opt/mssql-tools/bin/sqlcmd -U sa -P Db_Root_Pw -d gap_local < database/sql/create-db.sql
......
version: '2'
services:
mssql:
image: langdon/fedora-mssqlserver
image: microsoft/mssql-server-linux
ports:
- "1433:1433"
volumes:
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment