Commit 87e352b4 authored by Johan Vervloet's avatar Johan Vervloet

Links naar easy hacks aangepast.

parent 51d27ea5
......@@ -7,4 +7,6 @@ aan de slag kunt.
De tickets waarvan ik **denk** dat ze gemakkelijk te fixen zijn (niets
is zeker in GAP-land), zijn gemarkeerd met 'easyhack'. Je vindt deze
lijst hier: https://websites.chiro.be/projects/gap/issues?query\_id=24
lijst hier:
https://gitlab.chiro.be/gap/gap/issues?scope=all&state=opened&utf8=%E2%9C%93&label_name%5B%5D=easyhack
......@@ -4,5 +4,5 @@ Openstaande issues
Een overzicht van de issues vind je door hierboven op de link 'Issues'
te klikken.
Beginnende programmeurs kijken best eerst eens rond in de [easy
hacks](https://develop.chiro.be:3000/projects/gap/issues?set_filter=1&f[]=status_id&op[status_id]=o&f[]=cf_1&op[cf_1]=%3D&v[cf_1][]=1&f[]=&c[]=tracker&c[]=status&c[]=priority&c[]=subject&c[]=category&c[]=assigned_to&c[]=updated_on&group_by=).
Als nieuwe GAP-ontwikkelaar neem je best eens een kijkje in de
[EasyHacks](EasyHacks.md).
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment