Commit 817dda02 authored by Johan Vervloet's avatar Johan Vervloet

Opkuis in build sql voor dev. 3_verwijder_gebruikers.sql is te klein om apart te houden.

Bovendien worden de gebruikers beter wat vroeger verwijderd, om problemen te
vermijden bij het verwijderen van personen.
parent c60ce11e
......@@ -186,6 +186,10 @@ from core.Categorie c
left outer join pers.PersoonsCategorie pc on c.CategorieID = pc.CategorieID
where pc.GelieerdePersoonID is null
-- Alle gebruikersrechten weg.
delete gr
from auth.GebruikersRechtV2 gr
delete pa
from pers.Persoon p
join pers.PersoonsAdres pa on p.PersoonID=pa.PersoonID
......@@ -241,11 +245,6 @@ join lid.functie f on g.groepid=f.groepid
left outer join @groepids ids on g.GroepID=ids.groepID
where ids.GroepID is null;
delete gr
from auth.GebruikersRecht gr
left outer join @groepids ids on gr.GroepID = ids.GroepID
where ids.GroepID is null;
delete g
from grp.Groep g
left outer join @groepids ids on g.GroepID=ids.groepID
......
-- STAP 3: verwijder alle gebruikersrechten.
-- In de testomgeving kun je je gebruikersrechten toch bijmaken.
delete gr
from auth.GebruikersRechtV2 gr
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment