Commit 5d628032 authored by Bart Boone's avatar Bart Boone 🤞🏼

refs #5737 - update documentatie ivm CRAB-stratenlijst

parent f7b86439
Zie: https://develop.chiro.be/trac/CRABconverter
...@@ -2,9 +2,6 @@ We gebruiken de ...@@ -2,9 +2,6 @@ We gebruiken de
[CRAB-stratenlijst](http://www.agiv.be/gis/nieuws/?artid=463) om ons [CRAB-stratenlijst](http://www.agiv.be/gis/nieuws/?artid=463) om ons
adressenbestand te standaardiseren. adressenbestand te standaardiseren.
Het originele bestand (komende van Agiv) is opgenomen in subversion:
source:trunk/3rd-party/crab.
Een aantal opmerkingen: Een aantal opmerkingen:
**** We opteren er voor om straat- en gemeentenamen waarvan er **** We opteren er voor om straat- en gemeentenamen waarvan er
...@@ -12,15 +9,17 @@ verschillende namen bestaan (bv in het Nederlands en het Frans) ...@@ -12,15 +9,17 @@ verschillende namen bestaan (bv in het Nederlands en het Frans)
de verschillende versies op te nemen in ons bestand. de verschillende versies op te nemen in ons bestand.
**** Bij het converteren van CRAB naar CG2 formaat, moeten we er voor **** Bij het converteren van CRAB naar CG2 formaat, moeten we er voor
zorgen dat we mogelijke updates kunnen doorvoeren, zorgen dat we mogelijke updates kunnen doorvoeren.
hoe zo'n update er uitziet kunnen we nog niet zeggen, maar we nemen van We nemen van elke CRAB-tabel die we gebruiken de ID mee naar
elke CRAB tabel die we gebruiken de ID mee naar onze CG2-tabel. Door dat te doen hopen we dat we alle updates kunnen
onze CG2 tabel. Door dit te doen hopen we dat we alle updates kunnen
uitvoeren. uitvoeren.
------------------------------------------------------------------------ **** We namen de straatnamen niet zomaar over, want die bevatte te veel
inconsistenties. Zo stond er de ene keer 'Burgemeester', een andere keer 'Burg.',
Onderstaand is niet meer geldig. en bij de afkortingen stond er de ene keer wel en de andere keer geen spatie achter
de punt. Verder vind je (vooral bij de Duitstalige straatnamen) dikwijls de naam
Het importeren van de stratenlijst in de testdatabase gebeurde via het van de gemeente nog eens bij de straatnaam, en zelfs dat is niet consequent: de
projectje 'CrabConverter'. Dit is niet meer up to date. ene keer staat die gemeente ervoor, een andere keer erachter na een komma, nog
een andere keer tussen haakjes, soms afgekort en soms niet, en blijf maar opnoemen.
Ook bij toevoegingen moet die 'opruim' dus gebeuren.
Procedures voor die updates zijn uitgewerkt en beschreven onder database/sql/CrabUpdate.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment