Commit 402cd894 authored by Bart Boone's avatar Bart Boone 🤞🏼

Merge branch 'cherry-pick-5d106aca' into 'dev'

refs #95 - cleanup: verwijzingen naar Kipadmin vervangen door verwijzingen naar Chirocivi

See merge request !54
parents c4e2c1dc 9e010376
......@@ -37,7 +37,8 @@ public UserInfo WieBenIk()
return userInfo;
}
// Onder windows kom je hier normaal gesproken nooit.
// Onder windows kom je hier normaal gesproken nooit als je met een Kipdorp-login werkt en binnen het domein zit.
// Met een lokale gebruiker, al dan niet in het AzureAD-domein, moet je wel nog de volgende regels doorlopen.
// Maar met Linux en Mono krijg ik de servicebehaviour met de IDispatchMessageInspector (nog?) niet aan de
// praat. Dus voorlopig probeer ik de UserInfo nog eens rechtstreeks uit de http-request te halen,
......
......@@ -30,7 +30,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync
{
/// <summary>
/// Regelt de synchronisatie van adresgegevens naar Kipadmin
/// Regelt de synchronisatie van adresgegevens naar Chirocivi
/// </summary>
public class AdressenSync : BaseSync, IAdressenSync
{
......@@ -45,11 +45,11 @@ public class AdressenSync : BaseSync, IAdressenSync
public AdressenSync(ServiceHelper serviceHelper) : base(serviceHelper) { }
/// <summary>
/// Stelt de gegeven persoonsadressen in als standaardadressen in Kipadmin. Mag enkel aangeroepen
/// Stelt de gegeven persoonsadressen in als standaardadressen in Chirocivi. Mag enkel aangeroepen
/// worden voor persoonsAdressen van personen die in sync zijn.
/// </summary>
/// <param name="persoonsAdressen">Persoonsadressen die als standaardadressen (adres 1) naar
/// Kipadmin moeten. Personen moeten gekoppeld zijn, net zoals adressen met straatnaam en gemeente</param>
/// Chirocivi moeten. Personen moeten gekoppeld zijn, net zoals adressen met straatnaam en gemeente</param>
public void StandaardAdressenBewaren(IList<PersoonsAdres> persoonsAdressen)
{
// Check even of iedere persoon wel in sync is.
......
......@@ -27,7 +27,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync
{
/// <summary>
/// Synchronisatie van bivakaangifte naar Kipadmin
/// Synchronisatie van bivakaangifte naar Chirocivi
/// </summary>
public class BivakSync : BaseSync, IBivakSync
{
......@@ -42,13 +42,13 @@ public class BivakSync : BaseSync, IBivakSync
public BivakSync(ServiceHelper serviceHelper) : base(serviceHelper) { }
/// <summary>
/// Bewaart de uitstap <paramref name="uitstap"/> in Kipadmin als bivak. Met contactpersoon
/// Bewaart de uitstap <paramref name="uitstap"/> in Chirocivi als bivak. Met contactpersoon
/// en plaats.
/// </summary>
/// <param name="uitstap">Te bewaren uitstap</param>
public void Bewaren(Uitstap uitstap)
{
// TODO (#1057): Verfijnen van sync bivakgegevens van GAP naar Kipadmin/CiviCRM
// TODO (#1057): Verfijnen van sync bivakgegevens van GAP naar Chirocivi/CiviCRM
var teSyncen = MappingHelper.Map<Uitstap, Bivak>(uitstap);
ServiceHelper.CallService<ISyncPersoonService>(svc => svc.BivakBewaren(teSyncen));
......@@ -86,7 +86,7 @@ public void Bewaren(Uitstap uitstap)
}
/// <summary>
/// Verwijdert uitstap met <paramref name="uitstapID"/> uit kipadmin
/// Verwijdert uitstap met <paramref name="uitstapID"/> uit Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="uitstapID">ID te verwijderen uitstap</param>
public void Verwijderen(int uitstapID)
......
......@@ -28,7 +28,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync
{
/// <summary>
/// Regelt de synchronisatie van communicatiemiddelen naar Kipadmin
/// Regelt de synchronisatie van communicatiemiddelen naar Chirocivi
/// </summary>
public class CommunicatieSync : BaseSync, ICommunicatieSync
{
......@@ -43,7 +43,7 @@ public class CommunicatieSync : BaseSync, ICommunicatieSync
public CommunicatieSync(ServiceHelper serviceHelper) : base(serviceHelper) { }
/// <summary>
/// Verwijdert een communicatievorm uit Kipadmin
/// Verwijdert een communicatievorm uit Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="communicatieVorm">Te verwijderen communicatievorm, gekoppeld aan een gelieerde persoon
/// met ad-nummer.</param>
......@@ -65,7 +65,7 @@ public void Verwijderen(CommunicatieVorm communicatieVorm)
}
/// <summary>
/// Bewaart een communicatievorm in Kipadmin
/// Bewaart een communicatievorm in Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="communicatieVorm">Te bewaren communicatievorm, gekoppeld aan persoon</param>
public void Toevoegen(CommunicatieVorm communicatieVorm)
......@@ -88,7 +88,7 @@ public void Toevoegen(CommunicatieVorm communicatieVorm)
}
/// <summary>
/// Stuurt de gegeven <paramref name="communicatieVorm"/> naar Kipadmin. Om te weten welk de
/// Stuurt de gegeven <paramref name="communicatieVorm"/> naar Chirocivi. Om te weten welk de
/// originele communicatievorm is, kijken we naar de gekoppelde persoon, en gebruiken we
/// het oorspronkelijke nummer (<paramref name="origineelNummer"/>)
/// </summary>
......
......@@ -37,10 +37,10 @@ public class GroepenSync: BaseSync, IGroepenSync
public GroepenSync(ServiceHelper serviceHelper) : base(serviceHelper) { }
/// <summary>
/// Updatet de gegevens van groep <paramref name="g"/> in Kipadmin. Het stamnummer van <paramref name="g"/>
/// Updatet de gegevens van groep <paramref name="g"/> in Chirocivi. Het stamnummer van <paramref name="g"/>
/// bepaalt de groep waarover het gaat.
/// </summary>
/// <param name="g">Te updaten groep in Kipadmin</param>
/// <param name="g">Te updaten groep in Chirocivi</param>
public void Bewaren(Groep g)
{
Kip.ServiceContracts.DataContracts.Groep syncGroep =
......
......@@ -30,7 +30,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync
{
/// <summary>
/// Interface voor synchronisatie van lidinfo naar Kipadmin
/// Interface voor synchronisatie van lidinfo naar Chirocivi
/// </summary>
public class LedenSync : BaseSync,ILedenSync
{
......@@ -92,7 +92,7 @@ public class LedenSync : BaseSync,ILedenSync
};
/// <summary>
/// Stuurt een lid naar Kipadmin. Als het lid inactief is, wordt een stopdatum op de lidrelatie gezet.
/// Stuurt een lid naar Chirocivi. Als het lid inactief is, wordt een stopdatum op de lidrelatie gezet.
/// Om een lid te verwijderen, is er de method 'Verwijderen'
/// </summary>
/// <param name="l">Te bewaren lid</param>
......@@ -144,7 +144,7 @@ where f.IsNationaal
if (l.GelieerdePersoon.Persoon.AdNummer != null)
{
// AD-nummer gekend. Persoon dus zeker gekend door Kipadmin.
// AD-nummer gekend. Persoon dus zeker gekend door Chirocivi.
ServiceHelper.CallService<ISyncPersoonService>(
svc => svc.LidBewaren(l.GelieerdePersoon.Persoon.AdNummer.Value, lidGedoe));
}
......@@ -160,7 +160,7 @@ where f.IsNationaal
}
/// <summary>
/// Updatet de functies van het lid in Kipadmin
/// Updatet de functies van het lid in Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="lid">Lid met functies en groep</param>
/// <remarks>Als geen persoonsgegevens meegeleverd zijn, dan zoeken we die wel even op in de database.</remarks>
......@@ -184,7 +184,7 @@ where f.IsNationaal
}
/// <summary>
/// Updatet de afdelingen van <paramref name="lid"/> in Kipadmin
/// Updatet de afdelingen van <paramref name="lid"/> in Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="lid">Het Lidobject</param>
/// <remarks>Alle (!) relevante gegevens van het lidobject worden hier sowieso opnieuw opgehaald, anders was het
......@@ -224,7 +224,7 @@ public void AfdelingenUpdaten(Lid lid)
}
/// <summary>
/// Updatet het lidtype van <paramref name="lid"/> in Kipadmin
/// Updatet het lidtype van <paramref name="lid"/> in Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="lid">Lid waarvan het lidtype geupdatet moet worden</param>
public void TypeUpdaten(Lid lid)
......@@ -236,7 +236,7 @@ public void TypeUpdaten(Lid lid)
}
/// <summary>
/// Verwijdert een lid uit Kipadmin
/// Verwijdert een lid uit Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="lid">Te verwijderen lid</param>
/// <remarks>We verwachten dat groep en persoon gekoppeld zijn</remarks>
......@@ -268,7 +268,7 @@ public void Verwijderen(Lid lid)
}
/// <summary>
/// Stuurt een aantal leden naar Kipadmin
/// Stuurt een aantal leden naar Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="leden">Te bewaren leden</param>
public void Bewaren(IList<Lid> leden)
......
......@@ -29,7 +29,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync
{
/// <summary>
/// Klasse die de synchronisatie van persoonsgegevens naar Kipadmin regelt
/// Klasse die de synchronisatie van persoonsgegevens naar Chirocivi regelt
/// </summary>
public class PersonenSync : BaseSync, IPersonenSync
{
......@@ -69,7 +69,7 @@ public void UpdatenOfMaken(GelieerdePersoon gp)
}
/// <summary>
/// Updatet een bestaand persoon in Kipadmin: persoonsgegevens, en eventueel ook adressen en/of communicatie.
/// Updatet een bestaand persoon in Chirocivi: persoonsgegevens, en eventueel ook adressen en/of communicatie.
///
/// </summary>
/// <param name="gp">Gelieerde persoon, persoonsinfo</param>
......@@ -77,7 +77,7 @@ public void UpdatenOfMaken(GelieerdePersoon gp)
public void Updaten(GelieerdePersoon gp)
{
// Wijzigingen van personen met ad-nummer worden doorgesluisd
// naar Kipadmin.
// naar Chirocivi.
Debug.Assert(gp.Persoon.InSync);
......
......@@ -61,7 +61,7 @@ internal class Resources {
}
/// <summary>
/// Looks up a localized string similar to Ik weiger uitgeschreven leden over te zetten naar Kipadmin..
/// Looks up a localized string similar to Ik weiger uitgeschreven leden over te zetten naar Chirocivi..
/// </summary>
internal static string UitgeschrevenLidSyncen {
get {
......
......@@ -118,6 +118,6 @@
<value>System.Resources.ResXResourceWriter, System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089</value>
</resheader>
<data name="UitgeschrevenLidSyncen" xml:space="preserve">
<value>Ik weiger uitgeschreven leden over te zetten naar Kipadmin.</value>
<value>Ik weiger uitgeschreven leden over te zetten naar Chirocivi.</value>
</data>
</root>
\ No newline at end of file
......@@ -28,7 +28,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync
{
/// <summary>
/// Deze klasse staat in voor het overzetten van verzekeringsgegevens naar Kipadmin.
/// Deze klasse staat in voor het overzetten van verzekeringsgegevens naar Chirocivi.
/// </summary>
public class VerzekeringenSync : BaseSync, IVerzekeringenSync
{
......@@ -49,7 +49,7 @@ public VerzekeringenSync(ServiceHelper serviceHelper, ILedenManager ledenManager
}
/// <summary>
/// Zet de gegeven <paramref name="persoonsVerzekering"/> over naar Kipadmin.
/// Zet de gegeven <paramref name="persoonsVerzekering"/> over naar Chirocivi.
/// </summary>
/// <param name="persoonsVerzekering">Over te zetten persoonsverzekering</param>
/// <param name="gwj">Bepaalt werkJaar en groep die factuur zal krijgen</param>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment