Commit 402cd894 authored by Bart Boone's avatar Bart Boone 🤞🏼

Merge branch 'cherry-pick-5d106aca' into 'dev'

refs #95 - cleanup: verwijzingen naar Kipadmin vervangen door verwijzingen naar Chirocivi

See merge request !54
parents c4e2c1dc 9e010376
...@@ -37,7 +37,8 @@ public UserInfo WieBenIk() ...@@ -37,7 +37,8 @@ public UserInfo WieBenIk()
return userInfo; return userInfo;
} }
// Onder windows kom je hier normaal gesproken nooit. // Onder windows kom je hier normaal gesproken nooit als je met een Kipdorp-login werkt en binnen het domein zit.
// Met een lokale gebruiker, al dan niet in het AzureAD-domein, moet je wel nog de volgende regels doorlopen.
// Maar met Linux en Mono krijg ik de servicebehaviour met de IDispatchMessageInspector (nog?) niet aan de // Maar met Linux en Mono krijg ik de servicebehaviour met de IDispatchMessageInspector (nog?) niet aan de
// praat. Dus voorlopig probeer ik de UserInfo nog eens rechtstreeks uit de http-request te halen, // praat. Dus voorlopig probeer ik de UserInfo nog eens rechtstreeks uit de http-request te halen,
......
...@@ -30,7 +30,7 @@ ...@@ -30,7 +30,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync namespace Chiro.Gap.Sync
{ {
/// <summary> /// <summary>
/// Regelt de synchronisatie van adresgegevens naar Kipadmin /// Regelt de synchronisatie van adresgegevens naar Chirocivi
/// </summary> /// </summary>
public class AdressenSync : BaseSync, IAdressenSync public class AdressenSync : BaseSync, IAdressenSync
{ {
...@@ -45,11 +45,11 @@ public class AdressenSync : BaseSync, IAdressenSync ...@@ -45,11 +45,11 @@ public class AdressenSync : BaseSync, IAdressenSync
public AdressenSync(ServiceHelper serviceHelper) : base(serviceHelper) { } public AdressenSync(ServiceHelper serviceHelper) : base(serviceHelper) { }
/// <summary> /// <summary>
/// Stelt de gegeven persoonsadressen in als standaardadressen in Kipadmin. Mag enkel aangeroepen /// Stelt de gegeven persoonsadressen in als standaardadressen in Chirocivi. Mag enkel aangeroepen
/// worden voor persoonsAdressen van personen die in sync zijn. /// worden voor persoonsAdressen van personen die in sync zijn.
/// </summary> /// </summary>
/// <param name="persoonsAdressen">Persoonsadressen die als standaardadressen (adres 1) naar /// <param name="persoonsAdressen">Persoonsadressen die als standaardadressen (adres 1) naar
/// Kipadmin moeten. Personen moeten gekoppeld zijn, net zoals adressen met straatnaam en gemeente</param> /// Chirocivi moeten. Personen moeten gekoppeld zijn, net zoals adressen met straatnaam en gemeente</param>
public void StandaardAdressenBewaren(IList<PersoonsAdres> persoonsAdressen) public void StandaardAdressenBewaren(IList<PersoonsAdres> persoonsAdressen)
{ {
// Check even of iedere persoon wel in sync is. // Check even of iedere persoon wel in sync is.
......
...@@ -27,7 +27,7 @@ ...@@ -27,7 +27,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync namespace Chiro.Gap.Sync
{ {
/// <summary> /// <summary>
/// Synchronisatie van bivakaangifte naar Kipadmin /// Synchronisatie van bivakaangifte naar Chirocivi
/// </summary> /// </summary>
public class BivakSync : BaseSync, IBivakSync public class BivakSync : BaseSync, IBivakSync
{ {
...@@ -42,13 +42,13 @@ public class BivakSync : BaseSync, IBivakSync ...@@ -42,13 +42,13 @@ public class BivakSync : BaseSync, IBivakSync
public BivakSync(ServiceHelper serviceHelper) : base(serviceHelper) { } public BivakSync(ServiceHelper serviceHelper) : base(serviceHelper) { }
/// <summary> /// <summary>
/// Bewaart de uitstap <paramref name="uitstap"/> in Kipadmin als bivak. Met contactpersoon /// Bewaart de uitstap <paramref name="uitstap"/> in Chirocivi als bivak. Met contactpersoon
/// en plaats. /// en plaats.
/// </summary> /// </summary>
/// <param name="uitstap">Te bewaren uitstap</param> /// <param name="uitstap">Te bewaren uitstap</param>
public void Bewaren(Uitstap uitstap) public void Bewaren(Uitstap uitstap)
{ {
// TODO (#1057): Verfijnen van sync bivakgegevens van GAP naar Kipadmin/CiviCRM // TODO (#1057): Verfijnen van sync bivakgegevens van GAP naar Chirocivi/CiviCRM
var teSyncen = MappingHelper.Map<Uitstap, Bivak>(uitstap); var teSyncen = MappingHelper.Map<Uitstap, Bivak>(uitstap);
ServiceHelper.CallService<ISyncPersoonService>(svc => svc.BivakBewaren(teSyncen)); ServiceHelper.CallService<ISyncPersoonService>(svc => svc.BivakBewaren(teSyncen));
...@@ -86,7 +86,7 @@ public void Bewaren(Uitstap uitstap) ...@@ -86,7 +86,7 @@ public void Bewaren(Uitstap uitstap)
} }
/// <summary> /// <summary>
/// Verwijdert uitstap met <paramref name="uitstapID"/> uit kipadmin /// Verwijdert uitstap met <paramref name="uitstapID"/> uit Chirocivi
/// </summary> /// </summary>
/// <param name="uitstapID">ID te verwijderen uitstap</param> /// <param name="uitstapID">ID te verwijderen uitstap</param>
public void Verwijderen(int uitstapID) public void Verwijderen(int uitstapID)
......
...@@ -28,7 +28,7 @@ ...@@ -28,7 +28,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync namespace Chiro.Gap.Sync
{ {
/// <summary> /// <summary>
/// Regelt de synchronisatie van communicatiemiddelen naar Kipadmin /// Regelt de synchronisatie van communicatiemiddelen naar Chirocivi
/// </summary> /// </summary>
public class CommunicatieSync : BaseSync, ICommunicatieSync public class CommunicatieSync : BaseSync, ICommunicatieSync
{ {
...@@ -43,7 +43,7 @@ public class CommunicatieSync : BaseSync, ICommunicatieSync ...@@ -43,7 +43,7 @@ public class CommunicatieSync : BaseSync, ICommunicatieSync
public CommunicatieSync(ServiceHelper serviceHelper) : base(serviceHelper) { } public CommunicatieSync(ServiceHelper serviceHelper) : base(serviceHelper) { }
/// <summary> /// <summary>
/// Verwijdert een communicatievorm uit Kipadmin /// Verwijdert een communicatievorm uit Chirocivi
/// </summary> /// </summary>
/// <param name="communicatieVorm">Te verwijderen communicatievorm, gekoppeld aan een gelieerde persoon /// <param name="communicatieVorm">Te verwijderen communicatievorm, gekoppeld aan een gelieerde persoon
/// met ad-nummer.</param> /// met ad-nummer.</param>
...@@ -65,7 +65,7 @@ public void Verwijderen(CommunicatieVorm communicatieVorm) ...@@ -65,7 +65,7 @@ public void Verwijderen(CommunicatieVorm communicatieVorm)
} }
/// <summary> /// <summary>
/// Bewaart een communicatievorm in Kipadmin /// Bewaart een communicatievorm in Chirocivi
/// </summary> /// </summary>
/// <param name="communicatieVorm">Te bewaren communicatievorm, gekoppeld aan persoon</param> /// <param name="communicatieVorm">Te bewaren communicatievorm, gekoppeld aan persoon</param>
public void Toevoegen(CommunicatieVorm communicatieVorm) public void Toevoegen(CommunicatieVorm communicatieVorm)
...@@ -88,7 +88,7 @@ public void Toevoegen(CommunicatieVorm communicatieVorm) ...@@ -88,7 +88,7 @@ public void Toevoegen(CommunicatieVorm communicatieVorm)
} }
/// <summary> /// <summary>
/// Stuurt de gegeven <paramref name="communicatieVorm"/> naar Kipadmin. Om te weten welk de /// Stuurt de gegeven <paramref name="communicatieVorm"/> naar Chirocivi. Om te weten welk de
/// originele communicatievorm is, kijken we naar de gekoppelde persoon, en gebruiken we /// originele communicatievorm is, kijken we naar de gekoppelde persoon, en gebruiken we
/// het oorspronkelijke nummer (<paramref name="origineelNummer"/>) /// het oorspronkelijke nummer (<paramref name="origineelNummer"/>)
/// </summary> /// </summary>
......
...@@ -37,10 +37,10 @@ public class GroepenSync: BaseSync, IGroepenSync ...@@ -37,10 +37,10 @@ public class GroepenSync: BaseSync, IGroepenSync
public GroepenSync(ServiceHelper serviceHelper) : base(serviceHelper) { } public GroepenSync(ServiceHelper serviceHelper) : base(serviceHelper) { }
/// <summary> /// <summary>
/// Updatet de gegevens van groep <paramref name="g"/> in Kipadmin. Het stamnummer van <paramref name="g"/> /// Updatet de gegevens van groep <paramref name="g"/> in Chirocivi. Het stamnummer van <paramref name="g"/>
/// bepaalt de groep waarover het gaat. /// bepaalt de groep waarover het gaat.
/// </summary> /// </summary>
/// <param name="g">Te updaten groep in Kipadmin</param> /// <param name="g">Te updaten groep in Chirocivi</param>
public void Bewaren(Groep g) public void Bewaren(Groep g)
{ {
Kip.ServiceContracts.DataContracts.Groep syncGroep = Kip.ServiceContracts.DataContracts.Groep syncGroep =
......
...@@ -30,7 +30,7 @@ ...@@ -30,7 +30,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync namespace Chiro.Gap.Sync
{ {
/// <summary> /// <summary>
/// Interface voor synchronisatie van lidinfo naar Kipadmin /// Interface voor synchronisatie van lidinfo naar Chirocivi
/// </summary> /// </summary>
public class LedenSync : BaseSync,ILedenSync public class LedenSync : BaseSync,ILedenSync
{ {
...@@ -92,7 +92,7 @@ public class LedenSync : BaseSync,ILedenSync ...@@ -92,7 +92,7 @@ public class LedenSync : BaseSync,ILedenSync
}; };
/// <summary> /// <summary>
/// Stuurt een lid naar Kipadmin. Als het lid inactief is, wordt een stopdatum op de lidrelatie gezet. /// Stuurt een lid naar Chirocivi. Als het lid inactief is, wordt een stopdatum op de lidrelatie gezet.
/// Om een lid te verwijderen, is er de method 'Verwijderen' /// Om een lid te verwijderen, is er de method 'Verwijderen'
/// </summary> /// </summary>
/// <param name="l">Te bewaren lid</param> /// <param name="l">Te bewaren lid</param>
...@@ -144,7 +144,7 @@ where f.IsNationaal ...@@ -144,7 +144,7 @@ where f.IsNationaal
if (l.GelieerdePersoon.Persoon.AdNummer != null) if (l.GelieerdePersoon.Persoon.AdNummer != null)
{ {
// AD-nummer gekend. Persoon dus zeker gekend door Kipadmin. // AD-nummer gekend. Persoon dus zeker gekend door Chirocivi.
ServiceHelper.CallService<ISyncPersoonService>( ServiceHelper.CallService<ISyncPersoonService>(
svc => svc.LidBewaren(l.GelieerdePersoon.Persoon.AdNummer.Value, lidGedoe)); svc => svc.LidBewaren(l.GelieerdePersoon.Persoon.AdNummer.Value, lidGedoe));
} }
...@@ -160,7 +160,7 @@ where f.IsNationaal ...@@ -160,7 +160,7 @@ where f.IsNationaal
} }
/// <summary> /// <summary>
/// Updatet de functies van het lid in Kipadmin /// Updatet de functies van het lid in Chirocivi
/// </summary> /// </summary>
/// <param name="lid">Lid met functies en groep</param> /// <param name="lid">Lid met functies en groep</param>
/// <remarks>Als geen persoonsgegevens meegeleverd zijn, dan zoeken we die wel even op in de database.</remarks> /// <remarks>Als geen persoonsgegevens meegeleverd zijn, dan zoeken we die wel even op in de database.</remarks>
...@@ -184,7 +184,7 @@ where f.IsNationaal ...@@ -184,7 +184,7 @@ where f.IsNationaal
} }
/// <summary> /// <summary>
/// Updatet de afdelingen van <paramref name="lid"/> in Kipadmin /// Updatet de afdelingen van <paramref name="lid"/> in Chirocivi
/// </summary> /// </summary>
/// <param name="lid">Het Lidobject</param> /// <param name="lid">Het Lidobject</param>
/// <remarks>Alle (!) relevante gegevens van het lidobject worden hier sowieso opnieuw opgehaald, anders was het /// <remarks>Alle (!) relevante gegevens van het lidobject worden hier sowieso opnieuw opgehaald, anders was het
...@@ -224,7 +224,7 @@ public void AfdelingenUpdaten(Lid lid) ...@@ -224,7 +224,7 @@ public void AfdelingenUpdaten(Lid lid)
} }
/// <summary> /// <summary>
/// Updatet het lidtype van <paramref name="lid"/> in Kipadmin /// Updatet het lidtype van <paramref name="lid"/> in Chirocivi
/// </summary> /// </summary>
/// <param name="lid">Lid waarvan het lidtype geupdatet moet worden</param> /// <param name="lid">Lid waarvan het lidtype geupdatet moet worden</param>
public void TypeUpdaten(Lid lid) public void TypeUpdaten(Lid lid)
...@@ -236,7 +236,7 @@ public void TypeUpdaten(Lid lid) ...@@ -236,7 +236,7 @@ public void TypeUpdaten(Lid lid)
} }
/// <summary> /// <summary>
/// Verwijdert een lid uit Kipadmin /// Verwijdert een lid uit Chirocivi
/// </summary> /// </summary>
/// <param name="lid">Te verwijderen lid</param> /// <param name="lid">Te verwijderen lid</param>
/// <remarks>We verwachten dat groep en persoon gekoppeld zijn</remarks> /// <remarks>We verwachten dat groep en persoon gekoppeld zijn</remarks>
...@@ -268,7 +268,7 @@ public void Verwijderen(Lid lid) ...@@ -268,7 +268,7 @@ public void Verwijderen(Lid lid)
} }
/// <summary> /// <summary>
/// Stuurt een aantal leden naar Kipadmin /// Stuurt een aantal leden naar Chirocivi
/// </summary> /// </summary>
/// <param name="leden">Te bewaren leden</param> /// <param name="leden">Te bewaren leden</param>
public void Bewaren(IList<Lid> leden) public void Bewaren(IList<Lid> leden)
......
...@@ -29,7 +29,7 @@ ...@@ -29,7 +29,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync namespace Chiro.Gap.Sync
{ {
/// <summary> /// <summary>
/// Klasse die de synchronisatie van persoonsgegevens naar Kipadmin regelt /// Klasse die de synchronisatie van persoonsgegevens naar Chirocivi regelt
/// </summary> /// </summary>
public class PersonenSync : BaseSync, IPersonenSync public class PersonenSync : BaseSync, IPersonenSync
{ {
...@@ -69,7 +69,7 @@ public void UpdatenOfMaken(GelieerdePersoon gp) ...@@ -69,7 +69,7 @@ public void UpdatenOfMaken(GelieerdePersoon gp)
} }
/// <summary> /// <summary>
/// Updatet een bestaand persoon in Kipadmin: persoonsgegevens, en eventueel ook adressen en/of communicatie. /// Updatet een bestaand persoon in Chirocivi: persoonsgegevens, en eventueel ook adressen en/of communicatie.
/// ///
/// </summary> /// </summary>
/// <param name="gp">Gelieerde persoon, persoonsinfo</param> /// <param name="gp">Gelieerde persoon, persoonsinfo</param>
...@@ -77,7 +77,7 @@ public void UpdatenOfMaken(GelieerdePersoon gp) ...@@ -77,7 +77,7 @@ public void UpdatenOfMaken(GelieerdePersoon gp)
public void Updaten(GelieerdePersoon gp) public void Updaten(GelieerdePersoon gp)
{ {
// Wijzigingen van personen met ad-nummer worden doorgesluisd // Wijzigingen van personen met ad-nummer worden doorgesluisd
// naar Kipadmin. // naar Chirocivi.
Debug.Assert(gp.Persoon.InSync); Debug.Assert(gp.Persoon.InSync);
......
...@@ -61,7 +61,7 @@ internal class Resources { ...@@ -61,7 +61,7 @@ internal class Resources {
} }
/// <summary> /// <summary>
/// Looks up a localized string similar to Ik weiger uitgeschreven leden over te zetten naar Kipadmin.. /// Looks up a localized string similar to Ik weiger uitgeschreven leden over te zetten naar Chirocivi..
/// </summary> /// </summary>
internal static string UitgeschrevenLidSyncen { internal static string UitgeschrevenLidSyncen {
get { get {
......
...@@ -118,6 +118,6 @@ ...@@ -118,6 +118,6 @@
<value>System.Resources.ResXResourceWriter, System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089</value> <value>System.Resources.ResXResourceWriter, System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089</value>
</resheader> </resheader>
<data name="UitgeschrevenLidSyncen" xml:space="preserve"> <data name="UitgeschrevenLidSyncen" xml:space="preserve">
<value>Ik weiger uitgeschreven leden over te zetten naar Kipadmin.</value> <value>Ik weiger uitgeschreven leden over te zetten naar Chirocivi.</value>
</data> </data>
</root> </root>
\ No newline at end of file
...@@ -28,7 +28,7 @@ ...@@ -28,7 +28,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync namespace Chiro.Gap.Sync
{ {
/// <summary> /// <summary>
/// Deze klasse staat in voor het overzetten van verzekeringsgegevens naar Kipadmin. /// Deze klasse staat in voor het overzetten van verzekeringsgegevens naar Chirocivi.
/// </summary> /// </summary>
public class VerzekeringenSync : BaseSync, IVerzekeringenSync public class VerzekeringenSync : BaseSync, IVerzekeringenSync
{ {
...@@ -49,7 +49,7 @@ public VerzekeringenSync(ServiceHelper serviceHelper, ILedenManager ledenManager ...@@ -49,7 +49,7 @@ public VerzekeringenSync(ServiceHelper serviceHelper, ILedenManager ledenManager
} }
/// <summary> /// <summary>
/// Zet de gegeven <paramref name="persoonsVerzekering"/> over naar Kipadmin. /// Zet de gegeven <paramref name="persoonsVerzekering"/> over naar Chirocivi.
/// </summary> /// </summary>
/// <param name="persoonsVerzekering">Over te zetten persoonsverzekering</param> /// <param name="persoonsVerzekering">Over te zetten persoonsverzekering</param>
/// <param name="gwj">Bepaalt werkJaar en groep die factuur zal krijgen</param> /// <param name="gwj">Bepaalt werkJaar en groep die factuur zal krijgen</param>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment