Commit 3ff9208e authored by Bart Boone's avatar Bart Boone 🤞🏼

closes #5430 - duidelijker foutmelding bij ToggleLidType als validatie niet in orde is


(cherry picked from commit 9f3f54a9)
parent 1fb870d5
......@@ -543,7 +543,28 @@ public Lid NieuwInschrijven(LidVoorstel voorstelLid, bool isJaarOvergang)
}
else
{
throw new FoutNummerException(foutNummer.Value, Resources.LidProbleem);
// OPM: hierboven staat dat al de rest in client side validation zit, maar dat lijkt al zeker op n plaats niet te kloppen.
// Als je een lid zonder mailadres leiding wilt maken, krijg je een foutmelding met de tekst 'Algemeen probleem' (zie #5430).
// De regels hieronder fiksen dat, maar het is misschien geen goede manier om dat hier en op deze manier aan te pakken.
string boodschap;
switch (foutNummer.Value)
{
case FoutNummer.LidTypeVerkeerd:
boodschap = Resources.OngeldigLidType;
break;
case FoutNummer.EMailVerplicht:
boodschap = Resources.EMailVerplicht;
break;
case FoutNummer.AdresOntbreekt:
boodschap = Resources.AdresVerplicht;
break;
default:
boodschap = Resources.LidProbleem;
break;
}
throw new FoutNummerException(foutNummer.Value, boodschap);
}
}
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment