Commit 384ad77f authored by Johan Vervloet's avatar Johan Vervloet

Closes #1752 - AD-nummer vervangen door Civi-ID (aan UI kant dan toch)

parent e1bf5d03
......@@ -14,6 +14,7 @@
*.config diff=html text
*.css diff text
*.aspx diff text
*.ascx diff text
*.edmx diff text
###############################################################################
......
......@@ -70,7 +70,7 @@ select new
// Bouw koppen op
Insert(ledenBlad, "Type", 1, 1);
Insert(ledenBlad, "AD-nr.", 2, 1);
Insert(ledenBlad, "Civi-ID", 2, 1);
Insert(ledenBlad, "Voornaam", 3, 1);
Insert(ledenBlad, "Naam", 4, 1);
Insert(ledenBlad, "Afdelingen", 5, 1);
......@@ -106,7 +106,7 @@ select new
foreach (var rij in leden)
{
Insert(ledenBlad, rij.PersoonDetail.AdNummer, 2, rijNr);
Insert(ledenBlad, rij.PersoonDetail.CiviID, 2, rijNr);
Insert(ledenBlad, rij.PersoonDetail.VoorNaam, 3, rijNr);
Insert(ledenBlad, rij.PersoonDetail.Naam, 4, rijNr);
......@@ -187,7 +187,7 @@ select new
var adressenBlad = pkg.Workbook.Worksheets.Add("Adressen");
KolomTitelsInvullen(adressenBlad, new string[]
{
"Type", "AD-nummer", "Voornaam", "Naam", "Afdelingen", "Straat", "Nr.",
"Type", "Civi-ID", "Voornaam", "Naam", "Afdelingen", "Straat", "Nr.",
"Bus", "Postnr.", "Postcode",
"Woonplaats", "Land", "Adrestype", "Voorkeur"
});
......@@ -203,7 +203,7 @@ select new
Insert(adressenBlad, lid.LidInfo.Type.ToString(), 1, rijNr);
Insert(adressenBlad, GeconcateneerdeAfdelingen(lid.LidInfo.AfdelingIdLijst, alleAfdelingen), 5, rijNr);
}
Insert(adressenBlad, lid.PersoonDetail.AdNummer, 2, rijNr);
Insert(adressenBlad, lid.PersoonDetail.CiviID, 2, rijNr);
Insert(adressenBlad, lid.PersoonDetail.VoorNaam, 3, rijNr);
Insert(adressenBlad, lid.PersoonDetail.Naam, 4, rijNr);
Insert(adressenBlad, adres.StraatNaamNaam, 6, rijNr);
......@@ -224,7 +224,7 @@ select new
var communicatieBlad = pkg.Workbook.Worksheets.Add("Communicatie");
KolomTitelsInvullen(communicatieBlad, new string[]
{
"Type", "AD-nummer", "Voornaam", "Naam", "Afdelingen", "Type",
"Type", "Civi-ID", "Voornaam", "Naam", "Afdelingen", "Type",
"Nr./adres", "Snelleberichtenlijst", "Opmerking"
});
rijNr = 2;
......@@ -237,7 +237,7 @@ select new
Insert(communicatieBlad, lid.LidInfo.Type.ToString(), 1, rijNr);
Insert(communicatieBlad, GeconcateneerdeAfdelingen(lid.LidInfo.AfdelingIdLijst, alleAfdelingen), 5, rijNr);
}
Insert(communicatieBlad, lid.PersoonDetail.AdNummer, 2, rijNr);
Insert(communicatieBlad, lid.PersoonDetail.CiviID, 2, rijNr);
Insert(communicatieBlad, lid.PersoonDetail.VoorNaam, 3, rijNr);
Insert(communicatieBlad, lid.PersoonDetail.Naam, 4, rijNr);
Insert(communicatieBlad, ci.CommunicatieTypeOmschrijving, 6, rijNr);
......
......@@ -388,14 +388,14 @@ public ActionResult Download(int id)
string[] kolomkoppen =
{
"ADnummer", "Voornaam", "Familienaam", "Geboortedatum", "Geslacht", "Telefoon", "Straat", "Huisnummer", "Postnummer", "Woonplaats", "Afdelingen", "Functie", "Contactpersoon", "Betaald", "Medische fiche", "Opmerkingen"
"Civi-ID", "Voornaam", "Familienaam", "Geboortedatum", "Geslacht", "Telefoon", "Straat", "Huisnummer", "Postcode", "Woonplaats", "Afdelingen", "Functie", "Contactpersoon", "Betaald", "Medische fiche", "Opmerkingen"
};
var bestandsNaam = String.Format("{0}.xlsx", uitstap.Naam.Replace(" ", "-"));
var package = GapExcelManip.ExcelDocument(
lijst,
kolomkoppen,
it => it.PersoonOverzicht.AdNummer,
it => it.PersoonOverzicht.CiviID,
it => it.VoorNaam,
it => it.FamilieNaam,
it => it.PersoonOverzicht.GeboorteDatum,
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ namespace Chiro.Gap.WebApp.HtmlHelpers
/// die tag te vinden is. In de helper geef je dit id mee.
/// Deze retourneert html, het oproepen van de info uit de dd-tag gebeurt dmv een Ajax call in JQuery
/// Zoiets:
///$('#Ad-info').click(function () {
/// toonInfo('#ADINFO', "AD-nummer", "#extraInfoDialog");
///$('#Cid-info').click(function () {
/// toonInfo('#CIDINFO', "Civi-ID", "#extraInfoDialog");
///});
/// de opgeroepen functie zit in het bestand 'algemeneFuncties.js'
/// </summary>
......
......@@ -43,16 +43,16 @@ $(function () {
// op exact dezelfde manier voorkomen. De ID's op de links en de <div> tag
// waarin de info geladen wordt moeten dan wel op alle pagina's dezelfde naam hebben.
//--------------------------------------------------------------------------------
// extra info over AD-nummer
//TODO: Volgens mij moet dit efficienter kunnen
$('#clInfo').click(function () {
$('#extraInfoDialog').dialog();
toonInfo('#CLINFO', "Chiroleeftijd", "#extraInfoDialog");
});
$('#Ad-info').click(function () {
// extra info over civi-ID
$('#Cid-Info').click(function () {
$('#extraInfoDialog').dialog();
toonInfo('#ADINFO', 'AD-nummer', '#extraInfoDialog');
toonInfo('#CIDINFO', 'Civi-ID', '#extraInfoDialog');
});
$('#instapperiodeInfo').click(function () {
......
......@@ -36,7 +36,7 @@
<p>
Alle persoonlijke- en Chirogegevens van een persoon kunnen via zijn of haar persoonsfiche aangepast worden.
Klik op het <strong>'pen'-icoon</strong> achter het gegeven in de tabel dat je wil aanpassen. Je krijgt nu ofwel een tekstveld om het geven in te vullen, ofwel een
pop-up waarin de juiste gegevens ingegeven kunnen worden. Gegevens waarachter geen 'pen'-icoon staat (bv. AD-nummer) kunnen niet aangepast worden.
pop-up waarin de juiste gegevens ingegeven kunnen worden. Gegevens waarachter geen 'pen'-icoon staat (bv. Civi-ID) kunnen niet aangepast worden.
</p>
<p>Je kan van hieruit ook iemand leiding maken, een functie toekennen of zijn of haar Chiroleeftijd aanpassen en,
als dat nog niet gebeurd is, de persoon inschrijven.</p>
......
......@@ -36,8 +36,8 @@
Je groep is aangesloten bij Chirojeugd Vlaanderen als je de jaarovergang uitgevoerd
hebt en minstens één leider of leidster ingeschreven hebt.
</dd>
<dt ><strong><a class="anchor" id="AD-nummer">AD-nummer</a></strong>:</dt>
<dd id="ADINFO">
<dt ><strong><a class="anchor" id="Civi-ID">AD-nummer</a></strong>:</dt>
<dd id="CIDINFO">
Iedereen die in de administratie van het nationaal Chirosecretariaat terechtkomt,
krijgt een administratief identificatienummer. Je hebt dat nodig als je bepaalde
zaken wilt op-of aanvragen, en Chirojeugd Vlaanderen gebruikt het om je makkelijk
......
......@@ -245,12 +245,12 @@
<hr/>
<table class="chiroGegevens">
<% if (Model.PersoonLidInfo.PersoonDetail.AdNummer != null)
<% if (Model.PersoonLidInfo.PersoonDetail.CiviID != null)
{ %>
<tr>
<td ><%= Html.LabelFor(s => s.PersoonLidInfo.PersoonDetail.AdNummer) %><%= Html.InfoLink("Ad-info") %></td>
<td id="adNummerInfo"><%= Html.DisplayFor(s => s.PersoonLidInfo.PersoonDetail.AdNummer) %></td>
<td id="ad"></td>
<td ><%= Html.LabelFor(s => s.PersoonLidInfo.PersoonDetail.CiviID) %><%= Html.InfoLink("Cid-Info") %></td>
<td id="civiIdInfo"><%= Html.DisplayFor(s => s.PersoonLidInfo.PersoonDetail.CiviID) %></td>
<td id="cid"></td>
</tr>
<% } %>
<% if ((Model.GroepsNiveau & Niveau.Groep) != 0) { // Chiroleeftijd is enkel relevant voor plaatselijke groepen
......
......@@ -127,13 +127,13 @@
<table>
<% if (Model.NieuwePersoon.AdNummer != null) { %>
<% if (Model.NieuwePersoon.CiviID != null) { %>
<tr>
<td><%=Html.LabelFor(s => s.NieuwePersoon.AdNummer)%></td>
<td><%=Html.LabelFor(s => s.NieuwePersoon.CiviID)%></td>
<td>
<%=Html.DisplayFor(s => s.NieuwePersoon.AdNummer)%>
<%=Html.InfoLink("Ad-info")%>
<%=Html.DisplayFor(s => s.NieuwePersoon.CiviID)%>
<%=Html.InfoLink("Civi-ID")%>
</td>
</tr>
<% }%>
......
......@@ -30,10 +30,10 @@
<%= Html.DisplayFor(s => s.PersoonLidInfo.PersoonDetail.VolledigeNaam) %>
(<%=Html.Geslacht(Model.PersoonLidInfo.PersoonDetail.Geslacht) %>)
<br />
<%if (Model.PersoonLidInfo.PersoonDetail.AdNummer != null)
<%if (Model.PersoonLidInfo.PersoonDetail.CiviID != null)
{%>
<%=Html.LabelFor(s => s.PersoonLidInfo.PersoonDetail.AdNummer) %>&nbsp;<%= Html.ActionLink("[?]", "ViewTonen", "Handleiding", null, null, "AD-nummer", new { helpBestand = "Trefwoorden" }, new { title = "Wat is een AD-nummer?" } ) %>:
<%=Html.DisplayFor(s => s.PersoonLidInfo.PersoonDetail.AdNummer) %><br />
<%=Html.LabelFor(s => s.PersoonLidInfo.PersoonDetail.CiviID) %>&nbsp;<%= Html.ActionLink("[?]", "ViewTonen", "Handleiding", null, null, "Civi-ID", new { helpBestand = "Trefwoorden" }, new { title = "Wat is een Civi-ID?" } ) %>:
<%=Html.DisplayFor(s => s.PersoonLidInfo.PersoonDetail.CiviID) %><br />
<%
}%>
<%=Html.LabelFor(s => s.PersoonLidInfo.PersoonDetail.GeboorteDatum)%>:
......
......@@ -33,7 +33,7 @@
<tr>
<th>
<%=Html.CheckBox("checkall") %></th>
<th>Ad-nr.</th>
<th>Civi-ID</th>
<th>
Naam
</th>
......@@ -61,7 +61,7 @@
<%=Html.CheckBoxList("GekozenGelieerdePersoonIDs", info[j]) %><% j++; %>
</td>
<td>
<%=p.AdNummer %>
<%=p.CiviID %>
</td>
<td>
<%=Html.PersoonsLink(p.GelieerdePersoonID, p.VoorNaam, p.Naam)%>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment