Commit 1f92d5d3 authored by Johan Vervloet's avatar Johan Vervloet

Refs #5662 - dotnet-cas-client vanop gitlab.

Ik krijg ssl-errors in gitlab-ci voor github. (??)
Misschien helpt het als ik de externe module vanop de gitlab
server zelf overhaal.
parent 5cdb4e4e
Pipeline #331 failed with stage
in 1 minute and 20 seconds