Commit 1e4f0743 authored by Johan Vervloet's avatar Johan Vervloet

Procedure bijwerken voor Kipadplus

parent 20487c14
......@@ -113,6 +113,42 @@ END
GO
CREATE PROCEDURE auth.spGebruikersrechtenPerLoginPerGroepVerlengenAd
(
@adnr int
, @stamnr varchar(8)
)
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
SET DATEFORMAT DMY;
DECLARE @groepid int
, @jaar varchar(4);
-- groep-ID ophalen
select @groepid = groepid
from grp.groep
where code = @stamnr
-- Vanaf augustus gaan we ervan uit dat de login voor degene is
-- die het volgende werkjaar de groepsadministratie zal regelen.
IF MONTH(getdate()) >= 8
set @jaar = cast(year(getdate()) + 1 as varchar)
ELSE
set @jaar = cast(year(getdate()) as varchar)
update gr
set vervaldatum = '1/11/' + @jaar
FROM auth.gebruikersrechtV2 gr
JOIN pers.Persoon p on gr.PersoonID = p.PersoonID
where p.AdNummer = @adnr
and gr.groepid = @groepid;
END
GO
CREATE PROCEDURE auth.spAlleGebruikersRechtenOntnemenAd
(
@adNr INT
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment