Commit 113f7b24 authored by Bart Boone's avatar Bart Boone 🤞🏼

closes #1697 - personenlijst filteren op categorie

parent a177077c
This diff is collapsed.
......@@ -156,9 +156,8 @@ public ActionResult List(PersoonInfoModel model, int groepID)
"List",
new
{
//page = "A",
groepID,
id = model.GekozenCategorieID,
sortering = model.Sortering
});
}
}
......
......@@ -52,13 +52,14 @@
<fieldset>
<legend>Acties</legend>
<p>
<%=Html.ActionLink(
"Lijst downloaden",
"Download",
new { id = Model.IDGetoondGroepsWerkJaar, afdelingID = Model.AfdelingID, functieID = Model.FunctieID, sortering = Model.GekozenSortering, ledenLijst = Model.SpecialeLijst },
new { title = "Download de geselecteerde gegevens in een Excel-bestand" })%><br />
new { title = "Download de geselecteerde gegevens in een Excel-bestand" })%>
</p>
<p>
<strong>Toepassen op selectie</strong><br />
<select id="GekozenActie" name="GekozenActie">
<option value="0">kies een actie</option>
......@@ -77,7 +78,8 @@
<%}%>
</select>
<input id="kiesActie" type="submit" value="Uitvoeren" />
<br />
</p>
<p>
<strong>Filteren</strong>
<br />
<%
......@@ -107,7 +109,7 @@
Model.SpecialeLijsten.Select(src => new SelectListItem {Text = src.Value, Value = src.Key.ToString()}))) %>
<input id="filter" type="submit" value="Filter toepassen" />
</p>
<%=Html.HiddenFor(s => s.IDGetoondGroepsWerkJaar)%>
<%=Html.HiddenFor(s => s.GekozenSortering)%>
<%=Html.HiddenFor(s => s.GroepsNiveau) %><br />
......
......@@ -48,9 +48,15 @@
<fieldset>
<legend>Acties</legend>
<div id="acties">
<%= Html.ActionLink("Lijst downloaden", "Download", new { id = Model.GekozenCategorieID }, new { title = "Download de geselecteerde gegevens in een Excel-bestand"}) %>
<h1>Selectie</h1>
<p>
<%= Html.ActionLink(
"Lijst downloaden",
"Download",
new { id = Model.GekozenCategorieID },
new { title = "Download de geselecteerde gegevens in een Excel-bestand"}) %>
</p>
<p>
<strong>Selectie</strong><br />
<select id="GekozenActie" name="GekozenActie">
<option value="0">kies een actie</option>
......@@ -59,8 +65,22 @@
<option value="4">Inschrijven voor bivak/uitstap</option>
</select>
<input id="kiesActie" type="submit" value="Uitvoeren" />
</p>
<p>
<strong>Filteren</strong>
<br />
<%=Html.DropDownListFor(
mdl=>mdl.GekozenCategorieID,
Model.GroepsCategorieen.Select(src => new SelectListItem {Text = src.Naam, Value = src.ID.ToString()})) %>
<h1>Uitleg</h1>
<input id="filter" type="submit" value="Toepassen" />
</p>
</fieldset>
<% Html.RenderPartial("PersonenLijstControl", Model); %>
<%} %>
<div id="uitlegbijtabel">
<p><strong>Uitleg</strong></p>
<ul>
<li>
<%=Html.ActionLink("Wat betekent 'zus/broer toevoegen'?", "ViewTonen", new { Controller = "Handleiding", helpBestand = "ZusBroer" }) %>
......@@ -69,7 +89,5 @@
<%= Html.ActionLink("Wat betekent 'inschrijven'?", "ViewTonen", "Handleiding", null, null, "Inschrijven", new { helpBestand = "Trefwoorden" }, new { title = "Lees in de handleiding wat de gevolgen zijn wanneer je iemand inschrijft" })%></li>
</ul>
</div>
</fieldset>
<% Html.RenderPartial("PersonenLijstControl", Model); %>
<%} %>
</asp:Content>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment