Commit 0a2321b3 authored by Bart Boone's avatar Bart Boone 🤞🏼

refs #95 - poging om broer/zus-gedoe te verduidelijken

parent 9ed87268
...@@ -44,8 +44,8 @@ ...@@ -44,8 +44,8 @@
%> %>
<li><%=Html.ActionLink("Afdelingen dit werkjaar", "Afdelingen")%></li> <li><%=Html.ActionLink("Afdelingen dit werkjaar", "Afdelingen")%></li>
<%} %> <%} %>
<li><%=Html.ActionLink("Categorien", "Categorieen")%></li>
<li><%=Html.ActionLink("Functies", "Functies")%></li> <li><%=Html.ActionLink("Functies", "Functies")%></li>
<li><%=Html.ActionLink("Categorien", "Categorieen")%></li>
</ul> </ul>
<% if ((Model.Detail.Niveau & Niveau.Groep) != 0) <% if ((Model.Detail.Niveau & Niveau.Groep) != 0)
......
...@@ -29,7 +29,7 @@ ...@@ -29,7 +29,7 @@
<p> <p>
Als je verschillende kinderen uit hetzelfde gezin in je groep hebt, is het vervelend Als je verschillende kinderen uit hetzelfde gezin in je groep hebt, is het vervelend
als je alle adres- en telefoongegevens dubbel moet invullen. Goed nieuws: dankzij als je alle adres- en telefoongegevens dubbel moet invullen. Goed nieuws: dankzij
de link 'zus/broer maken' is dat niet meer nodig! de link 'zus/broer toevoegen' is dat niet meer nodig!
</p> </p>
<p> <p>
Let wel: die procedure legt geen link tussen personen. Het kopieert alleen de gezinsgebonden Let wel: die procedure legt geen link tussen personen. Het kopieert alleen de gezinsgebonden
...@@ -52,7 +52,7 @@ ...@@ -52,7 +52,7 @@
</ul> </ul>
<ul> <ul>
<li>Klik op de link 'zus/broer maken'. Je gaat dan naar het scherm waar je een nieuwe <li>Klik op de link 'zus/broer toevoegen'. Je gaat dan naar het scherm waar je een nieuwe
persoon aanmaakt. De familienaam, het adres, het mailadres en het telefoonnummer zijn al ingevuld.</li> persoon aanmaakt. De familienaam, het adres, het mailadres en het telefoonnummer zijn al ingevuld.</li>
<li>Vul de ontbrekende gegevens in (en pas eventueel de familienaam aan als het over <li>Vul de ontbrekende gegevens in (en pas eventueel de familienaam aan als het over
een nieuwsamengesteld gezin gaat). Klik op de knop 'Bewaren'.</li> een nieuwsamengesteld gezin gaat). Klik op de knop 'Bewaren'.</li>
......
...@@ -33,11 +33,6 @@ ...@@ -33,11 +33,6 @@
<script type="text/javascript"> <script type="text/javascript">
$(document).ready(function () { $(document).ready(function () {
$('#kiesCategorie').hide();
$("#GekozenCategorieID").change(function () {
$('#kiesCategorie').click();
});
$('#kiesActie').hide(); $('#kiesActie').hide();
$("#GekozenActie").change(function () { $("#GekozenActie").change(function () {
$('#kiesActie').click(); $('#kiesActie').click();
...@@ -68,7 +63,7 @@ ...@@ -68,7 +63,7 @@
<h1>Uitleg</h1> <h1>Uitleg</h1>
<ul> <ul>
<li> <li>
<%=Html.ActionLink("Wat betekent 'zus/broer maken'?", "ViewTonen", new { Controller = "Handleiding", helpBestand = "ZusBroer" }) %> <%=Html.ActionLink("Wat betekent 'zus/broer toevoegen'?", "ViewTonen", new { Controller = "Handleiding", helpBestand = "ZusBroer" }) %>
</li> </li>
<li> <li>
<%= Html.ActionLink("Wat betekent 'inschrijven'?", "ViewTonen", "Handleiding", null, null, "Inschrijven", new { helpBestand = "Trefwoorden" }, new { title = "Lees in de handleiding wat de gevolgen zijn wanneer je iemand inschrijft" })%></li> <%= Html.ActionLink("Wat betekent 'inschrijven'?", "ViewTonen", "Handleiding", null, null, "Inschrijven", new { helpBestand = "Trefwoorden" }, new { title = "Lees in de handleiding wat de gevolgen zijn wanneer je iemand inschrijft" })%></li>
......
...@@ -101,7 +101,7 @@ ...@@ -101,7 +101,7 @@
%> %>
&nbsp; &nbsp;
<% } %> <% } %>
<%=Html.ActionLink("zus/broer maken", "Kloon", new { Controller = "Personen", gelieerdepersoonID = p.GelieerdePersoonID })%> <%=Html.ActionLink("zus/broer toevoegen", "Kloon", new { Controller = "Personen", gelieerdepersoonID = p.GelieerdePersoonID })%>
</td> </td>
</tr> </tr>
<% } %> <% } %>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment