Commit 0a2321b3 authored by Bart Boone's avatar Bart Boone 🤞🏼

refs #95 - poging om broer/zus-gedoe te verduidelijken

parent 9ed87268
......@@ -44,8 +44,8 @@
%>
<li><%=Html.ActionLink("Afdelingen dit werkjaar", "Afdelingen")%></li>
<%} %>
<li><%=Html.ActionLink("Categorien", "Categorieen")%></li>
<li><%=Html.ActionLink("Functies", "Functies")%></li>
<li><%=Html.ActionLink("Categorien", "Categorieen")%></li>
</ul>
<% if ((Model.Detail.Niveau & Niveau.Groep) != 0)
......
......@@ -29,7 +29,7 @@
<p>
Als je verschillende kinderen uit hetzelfde gezin in je groep hebt, is het vervelend
als je alle adres- en telefoongegevens dubbel moet invullen. Goed nieuws: dankzij
de link 'zus/broer maken' is dat niet meer nodig!
de link 'zus/broer toevoegen' is dat niet meer nodig!
</p>
<p>
Let wel: die procedure legt geen link tussen personen. Het kopieert alleen de gezinsgebonden
......@@ -52,7 +52,7 @@
</ul>
<ul>
<li>Klik op de link 'zus/broer maken'. Je gaat dan naar het scherm waar je een nieuwe
<li>Klik op de link 'zus/broer toevoegen'. Je gaat dan naar het scherm waar je een nieuwe
persoon aanmaakt. De familienaam, het adres, het mailadres en het telefoonnummer zijn al ingevuld.</li>
<li>Vul de ontbrekende gegevens in (en pas eventueel de familienaam aan als het over
een nieuwsamengesteld gezin gaat). Klik op de knop 'Bewaren'.</li>
......
......@@ -33,11 +33,6 @@
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
$('#kiesCategorie').hide();
$("#GekozenCategorieID").change(function () {
$('#kiesCategorie').click();
});
$('#kiesActie').hide();
$("#GekozenActie").change(function () {
$('#kiesActie').click();
......@@ -68,7 +63,7 @@
<h1>Uitleg</h1>
<ul>
<li>
<%=Html.ActionLink("Wat betekent 'zus/broer maken'?", "ViewTonen", new { Controller = "Handleiding", helpBestand = "ZusBroer" }) %>
<%=Html.ActionLink("Wat betekent 'zus/broer toevoegen'?", "ViewTonen", new { Controller = "Handleiding", helpBestand = "ZusBroer" }) %>
</li>
<li>
<%= Html.ActionLink("Wat betekent 'inschrijven'?", "ViewTonen", "Handleiding", null, null, "Inschrijven", new { helpBestand = "Trefwoorden" }, new { title = "Lees in de handleiding wat de gevolgen zijn wanneer je iemand inschrijft" })%></li>
......
......@@ -101,7 +101,7 @@
%>
&nbsp;
<% } %>
<%=Html.ActionLink("zus/broer maken", "Kloon", new { Controller = "Personen", gelieerdepersoonID = p.GelieerdePersoonID })%>
<%=Html.ActionLink("zus/broer toevoegen", "Kloon", new { Controller = "Personen", gelieerdepersoonID = p.GelieerdePersoonID })%>
</td>
</tr>
<% } %>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment