Commit 5059e8b1 authored by Johan Vervloet's avatar Johan Vervloet

Hintpaths hersteld in csproj-files van civicrm.net.

Dit is gepruts, en dat komt omdat de manier waarop ik die civicrm.net in GAP
includede niet zo proper is.

De projecten Chiro.CiviCrm.Api en Chiro.CiviCrm.BehaviorExtension zijn eigenlijk
onderdeel van de civicrm.net-repository, en dus van de Chiro.CiviCrm.Wcf-solution.

Maar ik gebruik ze ook in de GAP solution. Dat bleek te werken.
Maar als je nu vanuit het GAP-project nuget-packages updatet die ook gebruikt worden
in Chiro.CiviCrm.Api of Chiro.CiviCrm.BehaviorExtension, dan gaat Visual Studio
in die project files paden zetten relatief t.o.v. de locatie van de GAP-solution, en
niet t.o.v. de Chiro.CiviCrm.Wcf-solution. De Chiro.CiviCrm.Wcf-solution wordt eerst
gebuild, en die gaat dan zijn assembly's niet vinden.

In deze commit herstel ik de paden in de csproj-files van Chiro.CiviCrm.Wcf.

(Als Chiro.CiviCrm.Wcf gebuild is, dan staan de dlls op de plaats waar de Gap-solution
ze verwacht, en dan loopt de GAP-build probleemloos.)
parent 2eaa4d56
......@@ -38,7 +38,7 @@
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
<Reference Include="Newtonsoft.Json, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed, processorArchitecture=MSIL">
<HintPath>..\..\Chiro.CiviSync\packages\Newtonsoft.Json.10.0.3\lib\net45\Newtonsoft.Json.dll</HintPath>
<HintPath>..\packages\Newtonsoft.Json.10.0.3\lib\net45\Newtonsoft.Json.dll</HintPath>
</Reference>
<Reference Include="System" />
<Reference Include="System.Core" />
......
......@@ -37,7 +37,7 @@
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
<Reference Include="Newtonsoft.Json, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed, processorArchitecture=MSIL">
<HintPath>..\..\Chiro.CiviSync\packages\Newtonsoft.Json.10.0.3\lib\net45\Newtonsoft.Json.dll</HintPath>
<HintPath>..\packages\Newtonsoft.Json.10.0.3\lib\net45\Newtonsoft.Json.dll</HintPath>
</Reference>
<Reference Include="System" />
<Reference Include="System.Configuration" />
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment